Terceiro trimestre do curso 19-20: avaliación

Instrucións do 28 de maio de 2020, da Dirección Xeral de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se amplían e
concretan determinados aspectos das Instrucións do 27 de abril de 2020
para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20,
nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

28_05_2020_instrucions_complementarias