Sistema de Garantía Xuvenil

Garantia Juvenil - Inscribirse

Se tes entre 16 e 30 anos é moi importante estar apuntado no Sistema de Garantía Xuvenil xa que é requisito ineludible para o acceso a moitos programas formativos e ofertas de traballo.

Tamén é moi importante para os empresarios/as  xa que se establece una nova bonificación para a contratación indefinida de xovenes beneficiarios da Garantía Juvenil de 300 euros durante un máximo de seis meses na aportación empresarial á cotización á Seguridade Social. Tamén se introduciron incentivos de ata o 100% nas cuotas á Seguridad Social nos Contratos Formativos cando se utilizan para contratar a xoves beneficiarios da Garantía Xuvenil.
info:http://www.empleo.gob.es/ficheros/garantiajuvenil/documentos/Folleto_Nuevos_Incentivos.pdf

  • REQUISITOS para poder apuntarse
  • Ter nacionalidade española o ser cidadáns da Unión o dos Estados parte do Acordo Económico Europeo o Suiza que se encontren en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os extranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
  • Estar empadronado en calquer localidade do territorio nacional español.
  • Ter máis de 16 años e menos de 30 no momento de solicitar a inscripción no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
  • Non haber trabllado nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
  • Non haber recibido accións educativas que conleven máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
  • Presentar unha declaración escrita de ter interés en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenrolen no marco da Garantía Xuvenil.

Para inscribirse:

  • http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html