Reforma educativa

Máis lingua castelá, idiomas, matemáticas e ciencias.

  Tanto na educación infantil, como na primaria e secundaria reforzaránse as asignaturas vehiculares: língua castelá, idiomas (especialmente inglés), matemáticas e ciencias. A partir del curso 2013-2014 incrementaráse o número de horas lectivas correspondentes a estas materias e se reducirán as asignaturas optativas.

  Outra das novidades máis importantes é o control por parte do governo central das materias correspondentes a cada nivel educativo. De esta forma, deseñaráse un programa co 65% das materias para as Comunidades Autónomas que conten cun segundo idioma oficial. As comunidades onde so se fala castelán tenrán o 75% das asignaturas establecidas por parte do Ministerio de Educación.

  Polo momento o Ministerio non presentou o plan de estudios concreto en cada un dos niveis de estudio, polo que se descoñece as horas semanais concretas que terán que adicarse a cada asignatura.

  Haberá exámenes de avaliación e sustitúese a Selectividade.

  Ao final de cada nivel educativo o alumnado terá que realizar un exame deseñado polo Ministerio de Educación. Ata o bacharelato estas probas non serán definitivas senón que servirán para identificar as carencias e necesidades do alumnado e comparar os resultados por Comunidades Autónomas.

  En educación primaria haberá dous exámes: un en terceiro e outro en el sexto curso. No primer caso, se o alumno mostra importantes carencias educativas será o centro o que decida se ten que repetir curso o pasar ao seguinte. No sexto curso este exame non é vinculante.

  A terceira proba realizaráse en terceiro da ESO, despois de cursar o curso de iniciación a FP o ao Bacharelato.

  Por último, a Selectividade sustituiráse por unha proba final de Bacharelato que, nembargantes, non será definitiva. O alumnado que quera acceder a unha universidade poderá ter que superar máis exámes establecidos polo centro e incluso entrevistas personais.

  As becas terán que devolverse se non se aproba o 50% dos créditos.

  As condicións para obter unha beca universitaria endureceránse no curso 2013-2014. Ainda que os requisitos económicos mantéñense, os académicos endurécense.

  Os estudiantes de Bachillerato poderán acceder a unha beca salario so se teñen unha nota media mínima de 5,5 puntos. Para renovala nos cursos posteriores requeriráse pasar de curso con, como moito, unha asignatura pendente.

  O alumnado que inicie estudios universitarios terá que ter como mínimo un 5,5 de nota media para acceder a calquer tipo de beca. Para revalidar estas becas no segundo e posteriores cursos de grao será necesario aprobar, de media, un 10% máis de créditos que ata agora. En todo caso, depende da rama académica. Por exemplo, os estudiantes de arquitectura tiñan que aprobar o 60% dos créditos matriculados para renovar a axuda. Agora, necesitarán aprobar o 65%.

  Por outra parte, o alumnado que reciba calquer tipo de beca estará obrigado a aprobar ao menos o 50% dos créditos non so para revalidar a axuda senon para non ter que devolvela. E decir, si te matriculas nun curso de grao de 60 créditos e recibes unha beca, terás que superar ao menos a mitade. Do contrario, terás que devolver ao Estado a axuda recibida ao principio do curso.

  Desaparece a asignatura ‘Educación para a Cidadanía

  A asignatura Educación para a cidadanía , que agora se imparte en 6º curso de primaria y 2º y 4º da ESO, desaparece. Será sustituida por Educación cívica e constitucional.

  A Educación Secundaria Obligatoria (ESO) impartiráse en tres anos e non en catro como ata agora.

  O primeiro curso iniciaráse aos 12 anos, pero o último acabaráse aos15. Aos 16, o alumnado terá que elexir se quere estudiar Bacharelato o Formación Profesional.

  As asignaturas poderían sufrir cambios que ainda non se detallaron. Actualmente, a ESO inclúe materias obrigatorias como Lingua castelá e Literatura, Ciencias Sociais, Ciencias da Natureza, Educación Física, Educación plástica e visual, Inglés, Matemáticas, Música e Tecnoloxía.

  Bacharelato de tres cursos con un obrigatorio.

  A reforma educativa inclue unha modificación do Bacharelato, que se impartirá en tres cursos e non en dous como ata o de agora. O primeiro será obrigatorio para os alumnos de 16 anos que teñan rematado a ESO e opten por esta vía.

  A Formación Profesional (FP) incluirá prácticas en empresas.

  O alumnado que termine 3º da ESO terá que elexir entre dous vías: o Bacharelato o a Formación Profesional. En ambos casos o primeiro curso é obrigatorio.

  A nova FP inclue duas opcións: o grao medio e o grao superior. O primeiro estará dividido en tres cursos nos que se manten a formación na aula, pero se incluen prácticas en empresas.

  Unha vez terminada esta primeira fase, o alumnado pode continuar a súa Formación Profesional estudiando o grao superior. Esta opción estará composta por dous cursos máis que otorgarán ao alumn@ o máximo título.

  Potenciación do bilingüismo.

  Poténciase o aprendizaxze do inglés desde os primeiros cursos de educación infantil. Actualmente, os colexios públicos ofrecen dúas clases semanais deste idioma a partir dos tres anos de idade. Nembargantes, ata os seis, cando comeza a educación primaria, os alumnos non reciben unha puntuación polos seus coñecementos.

  Ademáis, estableceráse unha segunda língua obrigatoria que aún se descoñece.

  Entrada en vigor.

  A reforma educativa ten que pasar por un proceso lexislativo que culmine coa aprobación de todos os seus puntos no Congreso dos Deputados. Ainda que este proceso pode ser longo, desde o Ministerio de Educación resaltan a intención de implantar os cambios “o máis rápido posible”. A maioría das reformas aplicaránse no curso 2012-2013 ainda que algúns puntos como o da obtención de becas universitarias terá que esperar ao ano académico 2013-2014.