Probas libres para obter o título da ESO

PRUEBAS LIBRES PARA OBTENER TÍTULO DE ESO

Galicia. Convocatoria 2019
 Para mayores de 18 años ( cumplidos en el momento de la prueba)
– Convocatoria de MAYO: 11 de marzo al 22 de marzo de 2019, ambos incluídos
Prueba 24 de mayo
– Convocatoria de SEPTIEMBRE: 1 al 7 de julio de 2019, ambos incluídos.
       Prueba 6 de septiembre
http://www.edu.xunta.es/portal/node/18066

Es requisito no estar ni haber estado matriculado en el curso actual en las enseñanzas de educación secundaria ordinaria ni en FPB. El alumnado de ESA podrá darse de baja para realizar la prueba libre.

Las personas matriculadas para la primeia convocatoria, si no superan la totalidad de los ámbitos de la prueba, se consideraran matriculadas para la segunda convocatoria sin que tengan que presentar nueva documentación.

Las personas con necesidades específicas podrán solicitar adaptaciones.

Más información:

Formulario de inscripción: PRESENTACION EN LOS CENTROS EPA

Información general sobre las pruebas para la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria para mayores de 18 anos

 Información extraída de la convocatoria:

1. As probas celebraranse en sesións de mañá e tarde os días 24 de maio e 6 de setembro para as respectivas convocatorias. 
2. A sesión da mañá terá dúas partes: 
   –Na primeira, de 9.30 horas ás 12.00 horas, realizarase a proba do ámbito científico-tecnolóxico, que inclúe exercicios das materias de 
Matemáticas, Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química e Tecnoloxía, así como aspectos relacionados coa saúde e o medio natural recollidos no currículo de Educación física.
–Na segunda parte, de 12.15 horas ás 13.15 horas, realizarase a proba do ámbito social,
que inclúe exercicios das materias de 

Xeografía e Historia, Economía, Iniciación a Actividade Emprendedora Empresarial e aspectos perceptivos correspondentes ás materias de Educación plástica e visual, e Música.
— Na sesión da tarde, de 16.00 horas ás 19.00 horas, realizarase a proba do ámbito da comunicación. Comprenderá os exercicios de:
a) Lingua galega e literatura.
a.1) Exercicio de redacción. Na valoración da redacción, terase en conta o xeito de estruturar os datos e os feitos, a coherencia da exposición, o vocabulario empregado, o dominio da ortografía e a presentación do escrito. a.2) Cuestións de Lingua galega e literatura.
b) Lingua castelá e literatura.
b.1) Exercicio de redacción. Realizarase conforme o disposto no punto a.1) para a Lingua galega e literatura. b.2) Cuestións de Lingua castelá e literatura.
c) Lingua estranxeira (inglés ou francés).

Las personas que superen uno o dos ámbitos mantienen esa cualificación para posteriores convocatorias de las pruebas.

Normativa Galicia: 

Orde do 10 de febreiro de 2012 pola que se modifica a do 19 de febreiro de 2009 pola que se regulan as probas libres para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos.
Resolución do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización
  


Descárgate:

CONTENIDOS ESO en Gallego o Castellano, para ayudarte a estudiar !

Pruebas convocatorias Galicia 

MODELOS DE EXAMEN  por Comunidades Autónomas!

Fuente: Xunta de Galicia