Instrucións para a admisión nas ensinanzas superiores de Música 2018

Instrucións para a admisión nas ensinanzas superiores de Música 2018

Publicouse a RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Música para o curso 2018/19.
Imagen de Pixabay
REQUISITOS ACADÉMICOS:

Cumprir un dos seguintes requisitos académicos:

 • Título de Bacharelato ou equivalente. Os que teñan pendente algunha das materias do bacharelato poderán inscribirse no proceso de acceso e admisión e realizar a dita proba, e no caso de superala, poderán optar á asignación da praza solicitada, unha vez estean en posesión do título de bacharel, no prazo extraordinario de matrícula, se houbese vacantes.
 • Título de licenciado ou graduado universitario.
 • Ter superada a Proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos.
 • Para os que non cumpren os requisitos académicos e teñen 16 anos ter superada unha proba de accesoENLACE.
Superar unha Proba específica de aptitudes:
 • Esta proba específica é obrigatoria para todos os que soliciten admisión e cumpran os requisitos académicos.
 • A media ponderada da cualificación media obtida nos estudos do grao profesional suporá un 40% da cualificación final da proba de acceso.
 • De conformidade co establecido no artigo 4.1 da Orde do 21 de novembro de 2016, a proba específica de acceso aos Estudos Superiores de Música terá por obxecto demostrar que o aspirante posúe a madureza, os coñecementos e as aptitudes para cursar con aproveitamento estes estudos.
 • A superación da proba específica de acceso ás ensinanzas superiores de Música faculta, unicamente, para matricularse no ano académico e na especialidade para o que a proba específica fose convocada e realizada.

INSCRICIÓN NA PROBA ESPECÍFICA:

 • Prazo comprendido entre o 5 de maio e o 13 de xuño de 2018.
 • A inscrición realizarase na secretaría dos Conservatorios Superiores de Música de Galicia.
 • Os conservatorios superiores de Música facilitaranlles ás persoas interesadas o modelo para o efecto. Unha vez cuberto, entregarase unha única instancia na secretaría do centro, xunto coa documentación que proceda.
 • Os aspirantes con discapacidade poderán solicitar adaptación das probas.
 • Resérvanse prazas para deportistas de alto rendemento e/ou nivel.


REALIZACIÓN DA PROBA ESPECÍFICA: 

Comezará a partir do 29 de xuño.
Contidos da proba: Ver Orde do 21 de novembro de 2016. 

MATRÍCULA:
O alumnado que obteña praza deberá formalizar a súa matrícula entre os días 11 e 20 de xullo.

PROBA ESPECÍFICA:

ESPECIALIDADE COMPOSICIÓN:

 • Realización dun traballo harmónico-contrapuntístico.
 • Presentación e defensa oral de obras e traballos realizados pola/o candidata/o.
 • Interpretación no instrumento principal (ou voz, no caso do canto), ata 15 minutos, das obras que determine o tribunal dunha relación presentada previamente pola/o candidata/o.

ESPECIALIDADE DIRECCIÓN:

 • Interpretación dun programa de ata 20 minutos, no instrumento principal ou voz (no caso do canto) integrado por obras dunha dificultade adecuada ao nivel de acceso a estes estudos.
 • Análise dunha obra orquestral ou coral por proposta do tribunal.
 • Lectura á vista no piano dun fragmento musical escollido polo aspirante de entre dous propostos polo tribunal.
 • Realización dun ditado a catro voces, de entre oito e doce compases de duración.
ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN (agás itinerario de jazz):
 • Interpretación dun programa de ata 30 minutos, integrado por obras e/ou estudos dunha dificultade adecuada ao nivel de acceso a estes estudos.
 • Análise dunha obra o fragmento musical por proposta do tribunal.
 • Lectura á vista.
ESPECIALIDADE INTERPRETACIÓN, ITINERARIO DE JAZZ:
 • Interpretación dun programa de ata 30 minutos, integrado por obras do repertorio jazzístico. Será requisito indispensable que a persoa aspirante improvise en cada unha delas.
 • Análise dunha obra ou fragmento musical por proposta do tribunal, engadindo contidos propios da análise de jazz.
 • Lectura e improvisación á vista dunha obra ou fragmento de jazz.
ESPECIALIDADE MUSICOLOXÍA, ITINERARIO ETNOMUSICOLOXÍA:
 • Análise histórico-estilística, e defensa dunha obra ou fragmento por proposta do tribunal.
 • Realización dun comentario de texto ou traballo escrito por proposta do tribunal.
 • Interpretación no instrumento principal (ou voz, no caso do canto), ata 15 minutos, das obras que determine o tribunal dunha relación presentada previamente pola/o candidata/o.
ESPECIALIDADE PEDAGOXÍA, ITINERARIO DE LINGUAXE MUSICAL:
 • Interpretación no instrumento principal (ou voz, no caso do canto), ata 15 minutos, das obras que determine o tribunal dunha relación presentada previamente pola/o candidata/o. A elección do instrumento principal estará supeditada á oferta dos itinerarios de cada centro.
 • Proba vocal individual.
 • Composición dunha peza breve, de carácter didáctico, sobre unha melodía ou un texto proposto polo tribunal. A/o aspirante deberá realizar unha defensa didáctica da súa aplicación.
ESPECIALIDADE DE PRODUCIÓN E XESTIÓN:
 • Desenvolvemento por escrito dunha proposta de proxecto, a partir dun suposto proposto polo tribunal.
 • Desenvolvemento e posterior defensa oral dun tema vinculado a unha cuestión relacionada coa xestión de políticas culturais do contorno musical. Poderase escoller un tema de entre dous propostos polo tribunal.
 • Análise formal e estética dunha obra proposta polo tribunal.
 • Interpretación no instrumento principal (ou voz, no caso do canto), ata quince minutos, das obras que determine o tribunal dunha relación presentada previamente polo/a candidato/a.
 

ENLACES: