Convocatoria de axudas para estudos universitarios no curso académico 2014/2015 de segundo e posteriores cursos nas universidades do SUG

Axudas destinadas a financiar os gastos derivados da matrícula no curso académico 2014/15 dos alumnos e alumnas de segundo e posteriores cursos matriculados en estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría,arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica nunha universidade do Sistema universitario
de Galicia