Bolsas para mozos/as con discapacidade

 

 

O fin da bolsa é cubrir tanto as necesidades de desprazamento, adaptacións, accesibilidade, como as necesidades educativas complementarias que o estudante poida necesitar.

As solicitudes podense enviar ata o 31 de maio de 2018.

O formulario e a documentación enviaranse  escaneados á dirección info@proyectounidos.es, co asunto:
Bolsas Máster  Cadagua – Fundación Adecco
Bolsas Mobilidade Internacional  Cadagua – Fundación Adecco
Bolsas Inglés  Cadagua – Fundación Adecco
Bolsas Universidade  Cadagua – Fundación Adecco

Requisitos:
– Certificado de discapacidade: Ter en vigor o certificado oficial outorgado polo organismo competente, segundo a comunidade autónoma na que se atope o beneficiario, que recoñeza a discapacidade cun grao igual ou superior ao 33%.
– Estudantes universitarios de Grao que teñan aprobado no momento da presentación da documentación ou ao finalizar o curso 2017-2018 polo menos o 50% dos créditos do Grao no que están matriculados.
– Estudantes de  Master matriculados no curso 2017-2018.
– Os estudantes de Grao non teñen que ter outros estudos Superiores (Grao, Licenciatura, Diplomatura e/ou  Master) anteriores.
– Os estudantes de  Master teñen que acabar o Grao nos últimos 2 anos.
– Darase prioridade a estudantes de titulacións da rama Química e de Enxeñería.
– Non ter no pasado, nin ter actualmente relación contractual con algunha empresa relacionada cos estudos de Grao ou  Master que estea a cursar.

Dotación:
– Máster: 2 bolsas de 2.000 euros. Dirixidas a estudantes matriculados en Máster.
– Mobilidade Internacional: 1 bolsa de 5.000 euros. Dirixida a estudantes que estean a realizar no curso actual un período de formación Erasmus nunha Universidade distinta á súa de orixe ou estudantes matriculados nun  Master nunha Universidade fose do Territorio Nacional.
– Inglés: 3 bolsas de 1.000 euros. Dirixidas a estudantes que acrediten un  B2 e estéanse preparando exame para o  C1 ou  C2.
– Universidade: 4 bolsas de 2.000 euros. Dirixidas a estudantes que acrediten a necesidade de recursos académicos ou de mobilidade.

Máis información: http://proyectounidos.es/cadagua/