Adaptacións Programación por mor do Covid-19

Tras a publicación das instrución do 27 de abril do 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, publicamos as adaptacións das programacións elaboradas por cada departamento do centro e remitidas a Inspección de educación para a súa aprobación.