10 bolsas de prácticas laborais de mestres composteros

A Deputación de Pontevedra convoca 10 bolsas de prácticas laborais destinadas a persoas desempregadas
coa finalidade de completar a súa formación na área da xestión dos residuos orgánicos de orixe
doméstico cara á súa incorporación ao mercado laboral como mestres composteros.

Requisitos:

Estar en posesión como do título de bacharelato, ciclo superior de FP, enxeñeiro, licenciado, graduado,
diplomado ou equivalente.
Ter finalizados os estudos presentados para esta bolsa con posterioridade ó ano 2002.
Estar inscrito no Servizo Público de emprego como demandante ou en mellora de emprego.

Acreditar o coñecemento da lingua galega, nivel Celga III.
Dotación:
A dotación económica de cada unha das bolsas ascenderá ós 1.400,00 €/mes, que inclúe todos os gastos en que incorra o bolseiro
en concepto de dietas ou desprazamentos por razón da actividade a desenvolver.
A duración das bolsas será de 6 meses desde a incorporación dos beneficiados, prorrogables outros seis meses até un máximo total
de 1 ano.
O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de outubro de 2015.
Máis información no BOP de Pontevedra do 14 de outubro de 2015.
http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/10/14/2015038071

Bolsas
Acreditar o coñecemento da lingua galega, nivel Celga III

.Dotación:A dotación económica de cada unha das bolsas ascenderá ós 1.400,00 €/mes, que inclúe todos os gastos en que incorra o bolseiroen concepto de dietas ou desprazamentos por razón da actividade a desenvolver.A duración das bolsas será de 6 meses desde a incorporación dos beneficiados, prorrogables outros seis meses até un máximo totalde 1 ano.O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o 26 de outubro de 2015.

Máis información no BOP de Pontevedra do 14 de outubro de 2015.http://www.boppo.depo.es/web/boppo/detalle/-/boppo/2015/10/14/2015038071Bolsas